Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

  • Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικός-υπηρεσίες Απορρίμματα ΔΕ Ευπαλίου 2020 με ΑΔΑΜ

94Μ4Ω9Ζ-1Ψ0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 25-5-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 03-2020 αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε Ευπαλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ_TEYD_v1.0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε Ευπαλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ