Θητεία 2024-2028 Δημοτική Επιτροπή

Έως 2023 Επιτροπές του Δήμου Δωρίδος


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
η) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
θ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.


Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος
Οι εκάστοτε Αντιδήμαρχοι


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρμοδιότητες
Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
θ)  Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για:
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.


Τακτικά Μέλη:
1) Πολίτης Σταύρος (Αντιδήμαρχος), Πρόεδρος
2) Ευσταθίου Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)
3) Μαυρομμάτης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος)
4) Παλασκώνης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
5) Καραχάλιος Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
6) Γεραντώνης Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
7) Ασημάκης Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Αναπληρωματικά Μέλη:
1) Παπαγεωργίου Ελένη (Δημοτική Σύμβουλος)
2) Φλέγγας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3) Καγιάς Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
4) Καλλιαμπέτσος Χαράλαμπος (Δημοτικός Σύμβουλος)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρμοδιότητες:
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.
Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. Εξάλλου, η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα του δημάρχου, εφόσον δεν μεταβιβαστεί σε αντιδήμαρχο. 
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων
vi) τη διατύπωση γνώμης κατά το άρθρο 3, παράγραφος Α υποπεριπτώσεις 2.3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94),
vii) την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
viii) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλης μορφής ρύθμισης του χώρου.  
Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν.  
Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση .
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ » Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΕΥΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ » 04. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας (σαμαράκια),ο καθορισμός κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων » 
Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού καταρτίζουν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) το οποίο ορίζεται ως το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Εφόσον ο ΦΟΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ Α’ βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας και στην οικεία Περιφέρεια και στον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, (εφόσον υφίσταται και λειτουργεί περιφερειακός ΦΟΔΣΑ).  
Παραγωγή οδηγού-εγχειριδίου υποβολής προτάσεων τυποποίησης στο σχεδιασμό και κατασκευή κοινόχρηστων αντικειμένων για τη διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής ταυτότητας της πόλης. Δεν απαιτούνταν κανονιστική απόφαση του ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθόσον τέτοια απόφαση απαιτείται για πιο εκτεταμένες και δεσμευτικές επεμβάσεις. 
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Τακτικά Μέλη:
1) Γλυμίτσας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος), Πρόεδρος
2) Μαυρομμάτης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος)
3) Μπαρμπούτης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος)
4) Παλασκώνης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
5) Σπυροπούλου Παναγιώτα (Δημοτική Σύμβουλος)
6) Ζέκιος Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
7) Παπαλεξίου Ευθύμιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Αναπληρωματικά Μέλη:
1) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2) Φλέγγας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3) Παπαθανασίου Θεμιστοκλής (Δημοτικός Σύμβουλος)
4) Καλλιαμπέτσος Χαράλαμπος (Δημοτικός Σύμβουλος)


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


Αρμοδιότητες
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων,. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.


Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. 
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που δεν προταθούν 25 κατ’ ελάχιστον μέλη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημότες), τότε δεν συγκροτείται η επιτροπή.  
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.  
Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική, από το οποίο συνάγεται ότι για τη νόμιμη συγκρότησή της δεν είναι απαραίτητος ο ορισμός εκπροσώπων από κάθε αναφερόμενο φορέα/σύλλογο ή αναφερόμενη ένωση

Προεδρείο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο/η εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
(με δικαίωμα ψήφου)- εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

 • ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κάτοικος Λιδωρικίου
 • ΣTAYΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, επιχειρηματίας, μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Φωκίδας, κάτοικος Λιδωρικίου
 • ΤΑΣΣΑΚΟΣ Ευθύμιος, επιχειρηματίας, μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Φωκίδας, κάτοικος Μαραθιά
 • ΜΕΛΙΣΤΑΣ Νικόλαος, επιχειρηματίας, μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφέ-Μπαρ, Αναψυκτηρίων, Εστιατορίων & Εστίασης, κάτοικος Μαραθιά

β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

 • ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Αθανάσιος του Ιωάννη (Αρχιτέκτων/Μηχανικός), κάτοικος Λιδωρικίου

γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

 • ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ Ευάγγελος, Εργολάβος Δημ. και Ιδιωτ. Έργων, κάτοικος Παλαιοκάστρου

δ) εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

 • ΤΣΩΝΟΣ Θεόδωρος, Δημοτικός Υπάλληλος, κάτοικος Λιδωρικίου

ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων

 • ΠΡΙΟΝΑΣ Σωτήριος, Πρόεδρος Συλ. Γονέων & Κηδεμ. Δημοτ. Σχολείου Λιδωρικίου
 • ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμ. Δημ. Σχολ. Ευπαλίου
 • ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα, Εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Ερατεινής

στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

 • ΜΠΑΣΤΑ Πολυξένη του Δ. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Κλήματος
 • ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Διονυσία Εκπρόσωπος Συλλόγου Δωριέων Πάτρας
 • ΜΠΙΜΠΑΣ Χρήστος Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδος
 • ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος Εκπρόσωπος Δωρικής Αδελφότητας
 • ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ Βασίλειος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαίας
 • ΖΕΡΒΑΣ Θεόδωρος Εκπρόσωπος Αθλητικού Σύλλογος Ευπαλίου
 • ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Θεόδωρος Εκπρόσωπος Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Δωρίδας
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Ένωσης των εκ Δροσάτου Δωρίδος Καταγομένων – ΦΑΚΟΣ Χαράλαμπος Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου «Α.Σ. ΔΩΡΙΔΑ»
 • ΚΑΡΝΗ Αικατερίνη Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής «Η ΕΡΑΤΩ»
 • ΡΑΠΤΗΣ Βασίλης Εκπρόσωπος Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου «ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2000»
 • ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ Ευθύμιος Εκπρόσωπος Αδελφότητας Λευκαδιωτών
 • ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ Ανδρέας Εκπρόσωπος Πολιτιστικού & Οικολογικού Συλλόγου Σεργούλας
 • ΤΣΙΩΡΗΣ Στυλιανός Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταγιωτών
 • ΜΑΡΤΕΚΑΣ Θεόδωρος Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρτοτινών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
 • ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Φωκίδας «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
 • ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ Κωνσταντίνα Εκπρόσωπος Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά
 • ΓΚΑΜΕΡΑΣ Παναγιώτης Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γλυφάδας
 • ΥΦΑΝΤΗΣ Νικόλαος Εκπρόσωπος Ερασιτεχνικού Αλιευτικού & Ναυταθλητικού Ομίλου «Ο ΓΛΑΡΟΣ»

ζ) τοπικό συμβούλιο νέων

 • ΥΦΑΝΤΗΣ Παναγιώτης του Κ. Τοπικό Συμβούλιο Νέων Λιδωρικίου

η) δημότες

 1. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ασημάκης, κάτοικος Λιδωρικίου
 2. ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ Αντώνιος, κάτοικος Μανάγουλης
 3. ΜΑΜΑΛΗΣ Ιωάννης, κάτοικος παραλίας Τολοφώνας
 4. ΜΠΕΚΙΟΣ Νικόλαος, κάτοικος Μαραθιά
 5. ΣΧΙΖΑΣ Επαμεινώνδας, κάτοικος Γλυφάδας
 6. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, κάτοικος Ευπαλίου
 7. ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ Ευαγγελία, κάτοικος Μαραθιά
 8. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, κάτοικος Ιτέας
 9. ΠΛΑΚΑ – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, κάτοικος Λιδωρικίου
 10. ΠΑΣΣΑΚΟΣ Χρήστος, κάτοικος Ναυπάκτου
 11. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, κάτοικος Αθηνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε κάθε δήμο προβλέπεται από το άρθρο 50 του Ν.1566/1985.Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται, από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

 1. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.
 2. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
 3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 5. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ Γεώργιος- Πρόεδρος της επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Μέλη της Επιτροπής από τις παραγωγικές τάξεις τους:
  α) ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ Ιωάννης του Θεοχάρη , κτηνοτρόφος από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Δωρίδας
  β) ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό από το ΤΕΕ, Τμήμα Ανατολικής Στερεάς.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Αρμοδιότητες
Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

1)Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
α) Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
β) Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
δ) Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
ε) Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

2)Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

3)Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού.

4)Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος. 

Η Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος , Δημότης – Προϊστάμενος του Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας
 2. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Εμμανουήλ , Δημοτικός σύμβουλος
 3. ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ Ιωάννης , Δημοτικός σύμβουλος
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία , Δημότισσα
 5. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ Αργυρώ , Δημότισσα
 6. ΜΠΙΤΗ Βιολέτα , Δημότισσα
 7. ΣΧΙΖΑΣ Επαμεινώνδας , Δημότης
 8. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καλλισθένης , Διευθυντής του δημοτικού σχολείου Ευπαλίου
 9. ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ Ευανθία , Διευθύντρια του δημοτικού σχολειού Λιδωρικίου
 10. ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ Χρυσούλα , Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Ευπαλίου
 11. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος , Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του δημοτικού σχολειού Ευπαλίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΨΑΡΡΟΥ Ζαφειρούλα , Δημότισσα
 2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Σοφία , Δημότισσα
 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη , Δημοτική σύμβουλος
 4. ΦΛΕΓΓΑΣ Ιωάννης , Δημοτικός σύμβουλος
 5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ανδρέας , Δημοτικός σύμβουλος
 6. ΖΕΤΟΣ Παναγιώτης , Δημοτικός σύμβουλος
 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Ιωάννης , Δημοτικός σύμβουλος
 8. ΣΚΩΤΤΗΣ Μιχάλης , Διευθυντής του δημοτικού σχολείου Ερατεινής
 9. ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Δάσκαλος του δημοτικού σχολείου Μαραθιά
 10. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Αγγελική , Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Ερατεινής
 11. ΠΑΖΑΣ Αριστείδης, Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων
  του δημοτικού σχολείου Ερατεινής

Η Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη , Δημοτική σύμβουλος
 2. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Εμμανουήλ , Δημοτικός σύμβουλος
 3. ΖΕΤΟΣ Παναγιώτης , Δημοτικός σύμβουλος
 4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Δημήτριος , Δημοτικός σύμβουλος
 5. ΦΑΚΟΣ Χαράλαμπος , Δημότης
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία , Δημότισσα
 7. ΣΧΙΖΑΣ Επαμεινώνδας , Δημότης
 8. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος , Δημότης
 9. ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ Κωνσταντίνος , Δημότης
 10. ΤΟΜΑΡΑ Βλασία-Νεκταρία , Δημότισσα
 11. ΜΠΑΡΑΚΟΣ Γεώργιος , Δημότης
 12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος , Διευθυντής του Λυκείου Ευπαλίου
 13. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ντίνα – Μαρία , Διευθύντρια του Λυκείου Λιδωρικίου
 14. ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ,Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του
  Γυμνασίου Ευπαλίου
 15. ΧΑΡΟΥ Γεωργία , Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας
  Λυκείου Ευπαλίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΦΛΕΓΓΑΣ Ιωάννης , Δημοτικός σύμβουλος
 2. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ Γεώργιος , Δημοτικός σύμβουλος
 3. ΠΟΛΙΤΗΣ Σταύρος , Δημοτικός σύμβουλος
 4. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος , Δημοτικός σύμβουλος
 5. ΓΚΟΛΦΗ Μάγδα , Δημότισσα
 6. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Σοφία , Δημότισσα
 7. ΠΑΤΡΙΝΟΥ Μαρία , Δημότισσα
 8. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ Αργυρώ , Δημότισσα
 9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικολέτα , Δημότισσα
 10. ΚΑΖΑΝΑ Μαρία , Δημοτική σύμβουλος
 11. ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ Ηρακλής , Δημότης
 12. ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ Θεοδώρα , Διευθύντρια του Γυμνασίου με Λυκειακές
  τάξεις Ερατεινής
 13. ΤΡΙΨΙΑΝΟΣ Νικόλαος , Διευθυντής του Γυμνασίου Ευπαλίου
 14. ΚΟΥΓΙΑΣ Ιωάννης , Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του
  Λυκείου Ευπαλίου
 15. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος , Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας
  Λυκείου Λιδωρικίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, οι δημοπρασίες εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων, διεξάγονται από επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη.
Οι σύμβουλοι της επιτροπής αυτής με τους αναπληρωτές τους ,ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει για όλο το έτος.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 , με τις όποιες αλλαγές προέκυψαν με το Νόμο 4483/2017:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού
οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια τηςδιαδικασίας κληρώσεως».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων – ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) , η υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση- άρθρο 26 Ν. 4024/2011), η υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων ) και η υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012, Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εφαρμογή του άρθρου 26 Ν. 4024/2011 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση).

Μέλη της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ Γεώργιος -Πρόεδρος επιτροπής , Δήμαρχος
 2. ΖΕΤΟΣ Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
 3. ΖΕΚΙΟΣ Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
 2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεμιστοκλής, Δημοτικός Σύμβουλος
 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη , Δημοτική Σύμβουλος

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ