Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Δωρίδος για την περίοδο 2015-2019

  • Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος κατά τη συνεδριάσή του στις 11/08/2015 ψήφισε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για την περίοδο 2015-2019
Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄Φάση του Επιχειρησιακό Προγράμματος και Εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του Δήμου και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3852/2010, Π.Δ. 89/2011) Στην Β’ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.
Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2015-2019. Για τη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματός του.
Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, για την επόμενη πενταετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος www.dorida.gr.
Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 13.08.2015 εως και 28.08.2015. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κειμένου.
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Δωρίδος Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 33058 Ερατεινή
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Email: [email protected]
Γ) Μέσω φάξ στον αριθμό 2266032323
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Δωρίδος Χρυσάνθη Λύτρα στο τηλ. 2266350314 και στο Email: [email protected]

O Δήμαρχος

Γεώργιος Καπεντζώνης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 2015-2019
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ