Επωνυμία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Περιοχές- έκταση:

 • Αλυκή Αιγίου (έκταση ha 31,98)
 • Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα –Περιοχή Πηγών Χιλιαδού (10637,68)
 • Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου (12157,27)
 • Ακροκόρινθος (589,79)
 • Ορη Γεράνεια (6836,55) (και ακροκόρινθος )
 • Κορινθιακός Κόλπος (θαλάσσια περιοχή) (236354)

Με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ7998/1204/30-1-2019 απόφαση του Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/Υ.Ο.Δ.Δ./7-2-2019, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, που αποτελεί νεοσυσταθέντα Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4519/20-2-2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» (ΦΕΚ 25/Τεύχος Πρώτο/20-2-2018).

Σκοπός του Φορέα, που συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών του Κορινθιακού Κόλπου, ο χαρακτήρας του είναι κοινωφελής ,μη κερδοσκοπικός και η θητεία του είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Φορέα, που διεξήχθη στις 1-3-2019,συγκροτήθηκε σε σώμα και εκλέχθηκαν, μεταξύ των μελών του, οι παρακάτω:

1.Πρόεδρος Δ.Σ. ο κ.Σταύρος Κεφάλας του Αναστασίου ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας,αντικαταστάθηκε από το Γιώργο Μπάλια, δικηγόρο –επίκουρο καθηγητή Χαροκόπειου πανεπ.
2.Αντιπρόεδρος Α΄ ο κ.Γεώργιος Καπεντζώνης του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμαρχος Δωρίδος,
3.Αντιπρόεδρος Β’ ο κ.Αναστάσιος Δροσόπουλος του Ιωάννη, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,
4.Γραμματέας ο κ.Καντήρος Διονύσιος του Μιχαήλ,ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας.

Λοιπά μέλη:

5.Γεώργιος Αλβανόπουλος (εκπρ.Υπ.Περιβάλλοντος)
6.Γεώργιος Ψυχογιός (εκπρ.Περ.Στ.Ελλάδας)
7.Μαυρομάτη Δάφνη(εκπρ.Παραγωγ.Φορέων της Περιοχής)

Εδρα: Κόρινθος (προσωρινή)

Μεταφορά έδρας: με απόφ.Υπουργού Περιβ. Μετά από εισήγηση του Δ.Σ.Φορέα,με πλειοψηφία 2/3 και τεκμηρίωση αναγκαιότητας.

Ιδρυση παραρτήματος: Με απόφ.Υπουργού Περιβ.μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. Φορέα.

Αρμοδιότητα του Φορέα:

 • Στοιχεία και αιτιολογ.γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης καθώς και εφαρμογή, παρακολούθηση, επικαιροποίηση κλπ. , για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου natura 2000.
 • Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή
 • Σύνταξη, ανά τριετία, έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατ.περιοχής
 • Ανέυρεση διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδ.εργαλείων για την πρώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων
 • Αποτελεσματική και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων τοων ΦΔΠΠ
 • Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων, απαραίτητα για την προστασία , διατήρηση κλπ. των προστατευτέων αντικειμένων
 • Μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλ.στοιχείων
 • Παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδ.περιβ.αδειοδ. των έργων και των δραστηρ. που εμπίπτουν στις προστατ.περιοχές ευθύνης
 • Παροχή γνώμης μέσα σε 35 μέρες , για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του Φορέα.
 • Παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του Φορέα
 • (διαβούλευση με την τοπ.κοινωνία κλπ.φορείς για την κατάρτιση Ειδ.Περιβ.Μελετών (ΕΠΜ), των σχεδίων προεδρ.διαταγμάτων για το χαρακτ.των προστατευόμενων περιοχών και σχεδίων διαχείρισης κλπ)
 • (εκπόνηση και εκτέλεση εθν.,ευρωπ.ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων)
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
 • Συμμετοχή και διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, συνέδρια κλπ.
 • Επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβ.νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση και αλιείας και θήρα
 • Διαχείριση δημοσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το Φορέα ή μισθώνονται κλπ
 • Έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης
 • Συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημ.έρευνας και τεχν.δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα
 • Υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπ.προίόντων
 • Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, πυροσβεστική,δασικές και λιμενικές αρχές)

Συνεδριάσεις:

Α. 1-3-2019 (συγκρότηση σε σώμα και γενική ενημέρωση)

Β. 6-6-2019(έγκριση κανονισμού λειτουργίας- περί γνωμοδοτήσεων προθεσμίες κλπ-έκδοση τραπεζ.λογ.-στέγαση- επιλέξιμες δράσεις και σύνταξη τεχνικών δελτίων ένταξης κλπ.

Γ. 21-6-2019 (οριστικοποίηση κανονισμού λειτουργίας- γνωμοδοτήσεις για λατομείο Βουνιχώρας, Γαλαξίδι Θαλάσσιες καλλιέργειες- Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Σικυωνίων, Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας ΕΠΕ – έγκριση στέγασης του Φορέα στα ΚΕΚ κλπ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ