ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.) ιδρύεται στις 25-09-1997 στην ‘Aμφισσα Φωκίδας με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.


ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία εδρεύει στην Άμφισσα Φωκίδας στην οδό Αθανασίου Γκελεστάθη 13, στον ισόγειο χώρο του Χειροτεχνικού Κέντρου Άμφισσας, που είναι ιδιοκτησία του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και έχει παραχωρηθεί από αυτόν στην Εταιρεία με το από 09-10-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.

Βασικός σκοπός για τη δημιουργία της αποτέλεσε η αναγκαιότητα ύπαρξης σε επίπεδο Νομού ενός αναπτυξιακού μηχανισμού, που δεν υπήρχε και ο οποίος μέσα από τη διαχείριση-υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης θα προωθούσε την αναπτυξιακή διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και θα υποστήριζε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, τον τοπικό πληθυσμό και γενικά την περιοχή σε θέματα ανάπτυξης.


Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.

Κύριος στόχος της Εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών μειονεκτικών περιοχών ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί:

  • Με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών οικοτεχνιών, βιοτεχνιών-μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
  • Με την συγκράτηση των νέων στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να διατηρηθεί η οικονομική και δημογραφική ισορροπία της χώρας μας
  • Με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου
  • Με την ανάπτυξη νέων μορφών και θέσεων απασχόλησης
  • Με καινοτόμες δράσεις, τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας.


ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 29-06-2007 μεταξύ άλλων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας ως εξής: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο : ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Η ως άνω αλλαγή επωνυμίας και η προσαρμογή του καταστατικού της, έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/08-062006) κα συγκεκριμένα: ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ , άρθρο 252, παράγραφος 3β και επόμενα του ως άνω νόμου.

περισσότερα: www.anfok.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ