Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος

Νομική μορφή : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
ΑΦΜ : 800196645
Δ.Ο.Υ. : ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Πρόεδρος : Παπαγεωργίου Ελένη ( Δημοτική Σύμβουλος Δωρίδας )
Διεύθυνση : Λιδωρίκι 33053 Λιδωρίκι
Τηλέφωνο : 2266350123


Ο Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, το οποίο συστάθηκε το 2011 με την 61 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο 782/09- 05-2011 ΦΕΚ Τεύχος Β (ΦΕΚ 782Β΄-2011.pdf)

Προήλθε από τη συγχώνευση 15 Νομικών Προσώπων που λειτουργούσαν στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) και έχει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που τα συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα ασκούσαν, καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς παιδείας και δια βίου μάθησης, πολιτισμού, μέριμνας και φροντίδας της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας και γενικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής :

α. δύο (2) μέλη ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

β. τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες ή κάτοικοι, που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και προτείνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλειοψηφία. Σε περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν οι σύμβουλοι που προτείνονται από την πλειοψηφία.

Οι ανωτέρω διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, ασκεί δε και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος.

Σε περίπτωση που συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αναπληρωματικοί του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, συμμετέχουν ως απλά μέλη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται η κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ και Αντιπρόεδρος ο κ. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δωρίδος, μπορείτε να επικοινωνείτε

στα τηλέφωνα : 22663 50123 και 6984764384 (Πρόεδρος, Παπαγεωργίου Ελένη)

καθώς και στο mail : [email protected] και elenipapageorgiou15@gmail.com

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δωρίδος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ