Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το ΔημοτικόΛιμενικό Ταμείο Δωρίδος είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, το οποίο συστάθηκε το 2016 με το Π.Δ. 110/2016 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 193 Α΄ ( ΦΕΚ 193Α΄-2016.pdf) και έχει έδρα τον Οικισμό Αγίου Νικολάου της Κοινότητας Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνας

Διοίκηση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

α. Ο εκάστοτε Δήμαρχος Δωρίδος ως Πρόεδρος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται ως Πρόεδρος από αυτόν.

β. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής της Έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

γ. Τέσσερις (4) εκπρόσωποι, αιρετοί ή μη που ορίζει ο Δήμος Δωρίδος.

δ. Ένας (1) εκπρόσωπος, αιρετός ή μη, που ορίζει η Κοινότητα Καλλιθέας.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους, και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη Δημοτική θητεία περιόδου 2019-2023 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής :

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΤΟΣ με αναπληρωτή την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΎΛΟΥ

Αντιπρόεδρος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ με αναπληρωτή της τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΓΙΟ

Μέλη:

1. ΔΗΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΤΗ.

2. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή την ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με αναπληρωτή τον ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑΧΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ, εκπρόσωπος του συλλόγου επαγγελματιών Αλιέων με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ.

Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει:

– για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτό, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος.

Για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος, μπορείτε να επικοινωνείτε

στα τηλέφωνα : 22660 31071 και 6979 6777 11 (Πρόεδρος, Ζέτος Παναγιώτης)

καθώς και στο mail : [email protected]

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ