Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δωρίδος (Δη.κ.Ε.Δ.) είναι Κοινωφελής Επιχείρηση η οποία συστάθηκε το 2011 με την 63 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο 782/09- 05-2011 ΦΕΚ Τεύχος Β (ΦΕΚ 782Β΄-2011.pdf)

Προήλθε από τη συγχώνευση 2 Δημοτικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010).

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, όπως:

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και Κοινωνική Φροντίδα βρεφών νηπίων και της τρίτης ηλικίας.

• Η εφαρμογή πολιτικού και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων Υπηρεσιών.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών

δικτύων Κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικές οργανώσεις και ομάδων εθελοντών που θα στοχεύουν στην

υποβοήθηση του έργου της Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης.

• Η δημιουργία Κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

• Η προληπτική Ιατρική.

• Η φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Η συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς.

• Η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των ως άνω δράσεων.

• Η ανάπτυξη και έρευνα των ως άνω δράσεων.

• Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δράσεων.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσων φορέων του δημοσίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και ιδιωτών.

• Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών σε παρεμφερείς τομείς και δράσεις που προβλέπονται ή δεν απαγορεύονται από το νόμο έστω και αν δεν αναφέρονται στις ανωτέρω μνημονευόμενες ενδεικτικά δράσεις

και έχει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που τα συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα ασκούσαν, καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς παιδείας και δια βίου μάθησης, πολιτισμού, μέριμνας και φροντίδας της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας και γενικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η σύνθεση έχει ως εξής :

α. Τέσσερα (4) μέλη θα είναι αιρετοί από το Δήμο Δωρίδος (εκ των οποίων ένας τουλάχιστον της μειοψηφίας), ένας εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περιοχής του Δήμου

β. Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περιοχής του Δήμου και

γ. Δύο (2) μέλη Δημότες ή κάτοικοι που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Επιχείρησης.

Σε περίπτωση που στο Δ.Σ. επιβάλλεται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων τότε μειώνεται ο αριθμός των δημοτών σε ένα (1) χωρίς άλλες αλλαγές.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. H συγκρότηση η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η διαχείριση και εποπτεία της Επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές με τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, διατάξεις του Κ.Δ.Κ. άρθρα 254 έως 264 του Ν. 3469/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006.

Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. ορίζεται ο κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Αντιπρόεδρος ο κ. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΩΣΣΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δωρίδος, μπορείτε να επικοινωνείτε

στα τηλέφωνα : 6978773662 (Πρόεδρος, Καραχάλιος Δημήτριος)

καθώς και στα mail : [email protected] και [email protected]

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις της Επιχείρησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ