ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα-από οικονομική άποψη- προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο : “Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος για το έτος 2021”.

  • Τρίτη, 13 Απριλίου 2021