ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα-από οικονομική άποψη- προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: «Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών Αξιοποίηση ηλεκτρονικού Δικτύου για πληρωμή μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων»

  • Τρίτη, 13 Απριλίου 2021