Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ανοικτού Διαγωνισμού με Κριτήριο την πλέον Συμφέρουσα -από Οικονομική Άποψη- Προσφορά με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

  • Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021