Πρόσκληση της Ο.Ε. για τις 24-11-2020

  • Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 20/11/2020 πρακτικό30/2020 Αριθ.Πρωτ.: 1248
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφ.: Ε. Στρούζα
τηλ.: 2266.350.316
και 694.222.59.10

προς: ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
1. Παλασκώνη Κωνσταντίνο
2. Μαυρομμάτη Εμμανουήλ
3. Μπαρμπούτη Ιωάννη
4. Παπαγεωργίου Ελένη
5. Καγιά Ιωάννη
6. Ασημάκη Αθανάσιο

Καλείστε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, βάσει της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316, (Α.Δ.Α.: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ),«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 από 12:00 π.μ.έως 14:00 μ.μ. για λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικού ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υου έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαλαμάτων – Μανάγουλης, Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή των όρων ένταξης και υλοποίηση των Πράξεων «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011371243 και «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Πανόρμου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011372646 στην υποδράση 19.2.5.1, του υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή των όρων ένταξης και υλοποίηση των Πράξεων«Ανάπλαση χώρου βρύσης «ΔΕΣΗ» Τ.Κ. Κριατσίου με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011373049 και «Αναπλάσεις στην Τοπική Κοινότητα Πενταγιών Δ. Δωρίδος» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011484646 στην υποδράση 19.2.4.3, του υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη Λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (με δεσμευτική ισχύ)

Ο Πρόεδρος
Πολίτης Σταύρος