ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Δημόσια, Ανοιχτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική Διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ”

  • Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

6ΦΚ2Ω9Ζ-Ν5Ω LEDLIGHTNING ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

PAGE 1 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΠΕ 13-09-2019 PAGE 2 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

PAGE 3 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

PAGE 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΕΕΣ- ΤΕΥΔ

PAGE 5 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

PAGE 6 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

PAGE 7 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περίληψη διακηρυξης LED LIGHTING 2020