Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης προκατασκευασμένου πολυσυστήματος στέγασης-Κτιρίου αποδυτηρίων (Γηπέδου Μαλαμάτων-Μανάγουλης-Καστρακίου), συνολικού ποσού 74.400,00€.

  • Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ενημέρωση για διάνοιξη δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου