ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

  • Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ με ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ (2)