Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης ζημιών από την πλημμύρα της 2ας Αυγούστου 2018 στην Τ.Κ. Λιδωρικίου

  • Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λιδωρίκι,          20/8/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφ. : Λύρης Δ.
Τηλέφωνο: 2634350030
Fax: 2634051228

Ανακοίνωση

Οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Λιδωρικίου, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε εμπορικές βιομηχανίες-βιομηχανικές μονάδες-εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ, από την πλημμύρα της 2ας Αυγούστου 2018, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών μέχρι και την Τετάρτη  29/8/2018.

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι αυστηρά καταληκτική προκειμένου στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί η αρμόδια επιτροπή καταγραφής των ζημιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 – Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή µισθωτήριο συµβόλαιο.

– Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.

– ∆ηλώσεις ΦΠΑ.

– Απογραφή προηγούµενου έτους.

– Τιµολόγια αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και σε περίπτωση µη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προµηθευτές.

– Τιµολόγια αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού συνοδευόµενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του µηχανήµατος καθώς και αν πρόκειται για µερική ή ολική καταστροφή.

– Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της ζηµιάς και σε περίπτωση µη ύπαρξης Υ.∆. του Ν.1599 περί µη ασφάλισης της επιχείρησης.

Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή µπορεί να ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία πέραν των αναφεροµένων εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Αίτηση για αποζημίωση