Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου, του Νοµικού του Προσώπου “Οργανισµός Παιδείας και Πολιτισµού” και των σχολικών του επιτροπών (Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) έτους 2018

  • Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!–Αλλαγή συστημικού αριθμού διαγωνισμού

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΑΔΑΜ

 

περιληψη