Ανακοίνωση Διεξαγωγής Κληρώσεων

 • Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Λιδωρίκι   14 /10/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 11560
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
 2.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 3. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. To από 13/10/2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για τη σύσταση   των  επιτροπών  προσωρινής-οριστικής  παραλαβής των έργων:
  • « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ », με Α.Μ. 140/2006
  • « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΗΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ », με Α.Μ. 113/2016
  • « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ », με Α.Μ. 4/2011
 1. Toν Ν. 4257/14.4.2014 (άρθρο 61) , τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987,των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α΄116), της παρ.2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄84) (για επιτροπές παραλαβής από δημοτικούς συμβούλους)
 2. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του) για τη σύσταση- μαζί με υπαλλήλους- των  επιτροπών    παραλαβής των ως άνω  έργων

 γνωστοποιούμε ότι την 20η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα  09:00 π.μ. (για την κλήρωση της πρώτης επιτροπής και έπειτα ανά μία ώρα), θα διεξαχθούν  κληρώσεις (μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) για την ανάδειξη του  τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους, που θα συστήσουν – μαζί με υπαλλήλους – τις ανωτέρω επιτροπές (που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος) .

Οι κληρώσεις  για την ανάδειξη των μελών των ως άνω επιτροπών  θα διενεργηθούν από τον Διευθυντή Διοικητικού  του Δήμου Δωρίδος,  Επαμεινώνδα Γουργουλέτη, ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη   και Δημητρίου Π. Κοκμοτού  στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού)και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής  Διοικητικού

Γουργουλέτης Επαμεινώνδας