Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

  • Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                  Λιδωρίκι,  16 Μαΐου 2016
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53                                                          Αριθ. Πρωτ.:   4687
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Παράταση έγκρισης μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

3. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων επί του Αιγιαλού & Παραλίας των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία και  λήψη απόφασης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος  2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» και αριθ. μελέτης 23/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δήμου Δωρίδος έτους 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έγκριση διενέργειας προμηθειών και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ