ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ευπάλιο     21 /3 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.   3021
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 2634350012
FAX: 2634051228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δωρίδος πρόκειται να προβεί σε ανάθεση για την ετήσια προμήθεια λαμπτήρων.

Ο Δήμος Δωρίδος  προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προμήθεια λαμπτήρων για την αντικατάσταση παλαιών που δεν λειτουργούν και  που εντοπίζονται κατά τη συντήρηση του δημοτικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Δωρίδος Δήμου για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης οκτώ χιλιάδων 8.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) ,

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 28/03/2016 και  02.00 στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος, Δ.Ε. Ευπαλίου, Αυτ. Οικ. Τμήμα, Ευπάλιο, ΤΚ 33056,
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τα παρακάτω:
1.    Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας του γραφείου του Αυτ. Οικ. Τμήματος .
2.    Τα αναλώσιμα του πίνακα παραδίδονται βάσει των τμηματικών παραγγελιών στην διάρκεια της σύμβασης όπως αυτές καθορίζονται από την ανάγκη κάλυψης τρεχόντων αναγκών η οποία συνολικά για όλη τη συμβατική διάρκεια δε θα ξεπερνά τον ως άνω αναφερόμενο προϋπολογισμό.
3.    Να υπάρχει η δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης σε παραγγελίες επειγουσών περιπτώσεων.
4.   Τα είδη λαμπτήρων  που θα προμηθευτούμε θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τους υφιστάμενους εθνικούς κανονισμούς και τις πρότυπες προδιαγραφές.
5.    Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση καταλόγου  προϊόντος όπου θα περιλαμβάνεται η ονομαστική τάση λειτουργίας ,η φωτεινή απόδοση ,η διάρκεια ζωής για κάθε είδος που είναι προς προμήθεια καθώς και των διαγραμμάτων του όπως φωτεινής ροής  για την καλύτερη αξιολόγηση των λαμπτήρων.
6.    Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
•     Οι ποσότητες που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα είναι ενδεικτικές βάσει στατιστικών του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Δωρίδος για το προηγούμενο έτος.
•     Είναι πιθανό κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης να   μεταβληθεί, η ποσότητα των λαμπτήρων για διάφορους λόγους.
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ποινικές ρήτρες, κυρώσεις
Ο Δήμος Δωρίδος δικαιούται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:
1.    Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2.  Τα παραδιδόμενα υλικά έχουν ελαττώματα, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.
3.     Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.
Ο Δήμος Δωρίδος  δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και ο Δήμος Δωρίδος  αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προμηθευτή και δύναται να εκτελέσει την προμήθεια με άλλους προμηθευτές με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Ο Δήμος Δωρίδος  διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού του προμηθευτή από μελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισμός κηρύσσεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προμηθευτής τον απαλλάσσει των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας του Δήμου Δωρίδος  παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προμηθευτή.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη συνολική χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμοδίους υπαλλήλους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ανδρεόπουλο Ιωάννη  στο τηλ. 2634350012

Ο Δήμαρχος

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
 1. Λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης Α ισχύος 23W,  σε συχνότητα τάσης 50-60 Hz με χρόνο ζωής 10.000 ώρες και άνω ,οι οποίοι λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 C εώς 50 C οι οποίοι θα καλύπτουν και τα εξής :
 2. ONOMAΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220-240V
 3. ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΣ : 105 Watt
 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ : 0,55
 5. ΚΑΛΥΚΑΣ : Ε 27
 6. ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ≥1.380  LUM
 7. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ  = 6400 Κ
 8. XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra : ≥80
 9. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ:A
 10. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ≤ 23 kwh/1000h
 11. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ≤ 1.3 mg.
 12. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :Μέγιστο  Μήκος =180mm ,Μέγιστη Διάμετρος =65mm.

 

1.186
1) Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως ,ισχύος 150W σωληνωτή, με διάρκεια ζωής 32.000 ωρών και άνω , με:

2)ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 150W

3) ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 240V

4 ) ΚΑΛΥΚΑΣ : Ε40

5) ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ≥ 17.200 LUM

6) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ  ≥ 2000 Κ

7) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ:A

8) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :Μέγιστο  Μήκος =211mm ,Μέγιστη Διάμετρος =46mm.

150

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α.:  20-7135.001
ΤΙΤΛΟΣ:  Προμήθεια λαμπτήρων .
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 8.000 Ευρώ.
ΠΟΣΟ:  7.995,04 €   με   Φ.Π.Α. 23%.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές που συντάσσονται αφορούν την προμήθεια λαμπτήρων για την αντικατάσταση παλαιών που δεν λειτουργούν και που εντοπίζονται κατά τη συντήρηση του δημοτικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Δωρίδος.
Τα είδη λαμπτήρων που θα προμηθευτούμε θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τους υφιστάμενους εθνικούς κανονισμούς και τις πρότυπες προδιαγραφές.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση καταλόγου προϊόντος όπου θα περιλαμβάνεται η ονομαστική τάση λειτουργίας ,η φωτεινή απόδοση ,η διάρκεια ζωής για κάθε είδος που είναι προς προμήθεια καθώς και των διαγραμμάτων του όπως φωτεινής ροής για την καλύτερη αξιολόγηση των λαμπτήρων.
Η προμήθεια αφορά στα εξής είδη λαμπτήρων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά:
Λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης Α ισχύος 23,  σε συχνότητα τάσης 50-60 με χρόνο ζωής 10.000 ώρες και άνω ,οι οποίοι λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 C εώς 50 C οι οποίοι θα καλύπτουν και τα εξής:
ONOMAΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220-240V
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΣ : 105 Watt
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ : 0,55
ΚΑΛΥΚΑΣ : Ε 27
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ≥1.380  LUM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ  = 6400 Κ
XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra : ≥80
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ:A
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ≤ 23 kwh/1000h
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ≤ 1.3 mg.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :Μέγιστο  Μήκος =180mm ,Μέγιστη Διάμετρος =65mm.

2)       Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως ,ισχύος 150W σωληνωτή, με διάρκεια ζωής 32.000 ωρών και άνω , με:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 150W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 240V
ΚΑΛΥΚΑΣ : Ε40
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ≥ 17.200 LUM
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ  ≥ 2000 Κ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ:A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :Μέγιστο  Μήκος =211mm ,Μέγιστη Διάμετρος =46mm.

Λιδωρίκι ,  10/03/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΤΡΑΧΑΝΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ4/Δ΄                                                                 ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ     Τ.Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α.:  20-7135.001
ΤΙΤΛΟΣ:  Προμήθεια λαμπτήρων .
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 8.000 Ευρώ.
ΠΟΣΟ:  7.995,04 €   με   Φ.Π.Α. 23%.

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας  είναι η προμήθεια  λαμπτήρων φωτισμού για τις ανάγκες φωτισμού του Δήμου Δωρίδος  .
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1.         Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93), υπουργικές αποφάσεις 11389/93.
2.         Του  Δ.Κ.Κ. Ν. 3436 /2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα).
3.         Της παρ.  14 & 15 του άρθρου  6 του  Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012 )
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση  , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 ,15 του άρθρου 6 του  Ν. 4071/2012   και της παρ. 4 του άρθρου 23  του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α)  Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές
Β)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γ)   Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο , για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο  8ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθεια μπορεί γίνει , σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την παραλαβή του υλικού
Άρθρο 10ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Τα προσφερόμενα  είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Λιδωρίκι ,10/03/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    ΤΡΑΧΑΝΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ4/Δ΄                                                                     ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ