Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

  • Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λιδωρίκι, 16 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 2830
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 18 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων καυσίμων της προηγούμενης σύμβασης, με σκοπό την κίνηση των οχημάτων (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου κ.λπ.), για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016 και έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ