Διακήρυξη πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού

  • Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                      Λιδωρίκι,  8 Μαρτίου  2016
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                       Αρ. Πρωτ:  2482

Διακήρυξη πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου» του Δήμου Δωρίδος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
• του Π.Δ.28/80 ‘Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ’
• την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
• του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,
• του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
• της Υ.Α υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει,
• του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
• του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
• Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
• την τεχνική περιγραφή (μελέτη) της αναφερόμενης εργασίας που συντάχθηκε στις 12-2-2016 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
• την εξειδικευμένη πίστωση 70.000,00 ευρώ για την εργασία «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου» που βρίσκεται εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 20-6279.008 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ.έτους 2016 που ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.3/2016 απόφαση Ο.Ε.
• την υπ’ αριθμ. 35/23-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αιτιολόγηση εκτέλεσης της εργασίας ,από ιδιώτη.
• την αριθ. 15/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου» του Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 ,του Ν. 3463/06 και του Ν.3731/08 ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, Δήμου Δωρίδος.
Η αποκομιδή αφορά σε δημοτικά αστικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες .
Γενικότερα οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2033, κατηγορίας 20, πλην αυτών τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2011/118/ΦΕΚ.
H διάθεση θα γίνεται στον Χ.Υ.Τ.Α. Βλαχομάνδρας που βρίσκεται στο Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 54658/4266(ΦΕΚ 3242/Β΄/03-12-2014).

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο Δωρίδος (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Δημαρχείο Ευπαλίου, 33 056 ΕΥΠΑΛΙΟ) έως τις 17/3/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην ανωτέρω διεύθυνση.

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος α. Διενέργειας του διαγωνισμού β. εκτέλεσης της εργασίας.
Α. Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος , στο ΕΥΠΑΛΙΟ, την ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών του άρθρου 2.
Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Β. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έως 31-1-2017, ο χώρος παροχής είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου και ο αναλυτικός τρόπος παροχής της και το αναλυτικό πρόγραμμα αποκομιδής ανά Τοπ. Κοινότητα αναφέρονται λεπτομερώς στη σχετική μελέτη.

Αρθρο 4 :Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, και τα οποία:
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
• δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών με αυτές του παρόντος διαγωνισμού (αποκομιδής απορριμμάτων). Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,
• είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον για την κατηγορία 20 «Δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων» και
• διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό – απορριμματοφόρα, τουλάχιστον 3 για την εργασία αυτή, εκ των οποίων το ένα όχημα θα είναι μικρού μεγέθους μέγιστης χωρητικότητας μέχρι έξι (6) μ3 με δυνατότητα πρόσβασης σε στενά σημεία των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Με την εγκατάσταση στο έργο, τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Η Προσφορά του υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της εργασίας (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ).
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ, 1.139,00 € (2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.)
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ,ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του ποσού για το οποίο θα καταρτισθεί η σύμβαση (πλην ΦΠΑ) , ήτοι ποσό.. ευρώ. Η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Δωρίδος σε περίπτωση που αυτός (ο ανάδοχος ) παραλείψει για τρεις τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα να εκπληρώσει μερικώς ή ολικώς τις υποχρεώσεις του ή εάν κατ΄ άλλο τρόπο δηλώσει ότι υπαναχωρεί της σύμβασης .

Άρθρο 6: Κρατήσεις-Δαπάνες
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί όπως έξοδα δημοσιεύσεων της διακήρυξης κλπ καθώς και οι φόροι όπως και κρατήσεις προς τρίτους βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά στο τέλος κάθε μήνα ,θα ελέγχονται και υπογράφονται από τον έχοντα την επίβλεψη της ανωτέρω εργασίας εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδος και θα θεωρούνται από το Δήμαρχο Δωρίδος ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Κατά την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίζει βεβαιώσεις πληρωμής των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς φορείς όπου είναι υπόχρεος ως προς την εργασία που του ανατέθηκε.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα υποβολής τους.
Άρθρο 9: Σύνταξη προσφοράς – δικαιολογητικά

Η προσφορά συντάσσεται από τους διαγωνιζόμενους ως εξής :

Σε κλειστό φάκελο , ο οποίος θα φέρει την ένδειξη :
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ‘ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____

ο υποψήφιος υποβάλλει , επί ποινή αποκλεισμού:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.Αδεια συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων του άρθρου 4 της παρούσας.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι:
• Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
• Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς ο Υποψήφιος (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (Ως νόμιμοι εκπρόσωποι του υποψηφίου νοούνται οι διαχειριστές της ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων / Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΑΕ),
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
• Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης κατά της αναθέτουσας αρχής λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.
• Το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
• Το μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

6.Σφραγισμένο φάκελο με τίτλο Οικονομική προσφορά για την εργασία «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου» στον οποίο οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μειοδοτική τιμή κατ΄ αποκοπή σε δικό τους έγγραφο.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του σε χωριστό κεφάλαιο λεπτομερώς τα παρακάτω στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α’), ήτοι:
1. Τον αριθμό των εργαζομένων
2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται ο εργαζόμενοι
4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Ο Ανάδοχος πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά του πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του, των αναλωσίμων, του εργολαβικού του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
8. Σε περίπτωση υποψηφιότητας νομικού προσώπου ή ένωσης ή κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
• ΦΕΚ σύστασης,
• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
• Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.

Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ή Ε.Ε:
• Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι την υποβολή της Προσφοράς,
• Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.
Εάν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία οφείλει να καταθέσει:
• Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας χωριστά όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
• Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από την οποία προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό
• Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, με το οποίο συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία στο οποίο κατ’ ελάχιστον:
1. Θα αναφέρεται ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας.
2. Θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
3. Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
4. Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
5. Θα ορίζεται αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
• Υπεύθυνη δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί αποδοχής του διορισμού του.
• Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του διορισμού του.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Σε περίπτωση που στη χώρα αλλοδαπού Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Άρθρο 10: Ενστάσεις
Ενστάσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού κατατίθενται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο διαγωνισμό η αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του.
Επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στη διενεργήσασα την δημοπρασία επιτροπή ή στον Δήμο μέχρι και την επόμενη από την διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης του αποτελέσματος στην περίπτωση εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών (παρ. 5 του άρθρου 19 του ΠΔ 28/80). Οι κατατιθέμενες ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην διενεργήσασα την δημοπρασία επιτροπή.
Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικό της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων μετά της, επί των ενστάσεων αυτών γνώμη της, κατά τα άλλα σύμφωνα με το ΠΔ 28/80 και το Ν 3886/2010.

Άρθρο 11 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο, κα Παρθενία Μηλιώνη, στο τηλέφωνο 2634350015 και fax 2634051228.

Άρθρο 12: Δημοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στο Λιδωρίκι , στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Βαρδουσίων(Κροκύλειο), Ευπαλίου & Τολοφώνος (Ερατεινή), στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα: α. Η ώρα της Φωκίδας – ‘Αμφισσα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Άρθρο 13: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 του Π.Δ.28/80 ‘Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ’
 την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,
 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 της Υ.Α υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει,
 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του.
1.τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τους
α) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου
Σε περίπτωση συνεταιρισμού το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά
τους νόμιμους εκπρόσωπους ή διαχειριστές και επιπλέον εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
6.Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που στη χώρα αλλοδαπού Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ισοδύναμα έγγραφα ή με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης