ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

  • Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Λιδωρίκι   18 /2/2016
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 1750
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. To – με αριθμό πρωτοκόλλου 3425/15.2- έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών για τη σύσταση   της επιτροπής  παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ»

5. Toν Ν. 4257/14.4.2014 (άρθρο  61) , τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987,των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α΄116), της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.Π. 171/1987 (Α΄84) (για επιτροπές παραλαβής από δημοτικούς συμβούλους)

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του) για τη σύσταση- μαζί με υπαλλήλους-της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ»

Γνωστοποιούμε ότι την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη,  ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί κλήρωση (μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) για την ανάδειξη του τακτικού και του αναπληρωματικού  μέλους, που θα συστήσουν – μαζί με υπαλλήλους – την ανωτέρω επιτροπή .

Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού  του Δήμου Δωρίδος,  Επαμεινώνδα Γουργουλέτη, ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεοδώρου Τσώνου, στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού) και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικού

Γουργουλέτης Επαμεινώνδας