Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Δεκεμβρίου 2015 B

  • Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 15 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 14313

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 19 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, προϋπολογισμού από 5.869,41 € έως 10.271,46 € (τα ποσά άνευ Φ.Π.Α.), για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, μετά των αναπληρωματικών αυτών, για την παραλαβή προμήθειας υλικών για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
6. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων για το έτος 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
10. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 26/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 25/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 5/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 12/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
14. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 13/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Καφενείο Μοναστηρακίου) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ