ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

  • Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                               Ευπάλιο, 27/11/2015
Διεύθυνση:  33056 ΕΥΠΑΛΙΟ                                  Αριθ. Πρωτ. 13542
Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Θ.
Τηλέφωνο    :  2634 3 50031
Fax             :   2634 0 51228
e-mail          :  [email protected]
[email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις α) των άρθρων 3-5 του Ν.Δ. 318/1969, β) τον Ν.1080/80 (άρθρο 1), γ) το Β.Δ. 24-9/20-10-58 (άρθρα 5-10) δ) το Ν.Δ. 3033/1954 (άρθρα 5-7 & 57), ε) το Ν.Δ. 4260/1962 (άρθρο 32 ), στ )το Ν.Δ. 703/1970 (άρθρο 1), ζ) τον Ν.2130/93(άρθρο 16&5) , η) τον Ν. 3058/2010

καλώ

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες – κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες – εκτροφείς ζώων (αιγοπροβάτων & βοοειδών ), εφόσον επιθυμούν να τα εισάγουν στις δημοτικές βοσκές να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση ως το συνημμένο υπόδειγμα .

Επισημαίνονται τα εξής :
α) Η Αίτηση – Δήλωση ( ως το συνημμένο υπόδειγμα ) πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη – ευανάγνωστα – σε όλα τα σημεία / ερωτήματα. Αιτήσεις – Δηλώσεις που δεν είναι συμπληρωμένες πλήρως θα θεωρούνται άκυρες .

β) Απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας και αποδοχής των Δηλώσεων είναι η προηγούμενη τακτοποίηση πάσης φύσεως οφειλών των ενδιαφερομένων , προς το Δήμο .

γ ) Αιτήσεις – Δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν στην Έδρα του Δήμου με συστημένη επιστολή στις Δημοτικές Υπηρεσίες της Έδρας (Λιδωρίκι ), των Δημοτικών Ενοτήτων (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Τολοφώνος), υπόψη κ. Μπάκα Ευθυμίου .

δ ) Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι
31 / 01/2016

ε ) Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα θα θεωρηθούν άκυρες .

στ ) Στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις – Δηλώσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατο απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης Ζώων & βεβαίωση του οικείου κτηνιάτρου που θα εμφανίζονται ο αριθμός του Μητρώου, το πλήθος των αιγών, προβάτων, αλόγων με τις ανάλογες διακρίσεις (π.χ. μικρά, θηλάζοντα κ.τ.λ. )

Ο Δήμαρχος

Καπεντζώνης Γεώργιος

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΒΟΣΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016)

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΒΟΣΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016)

Ο υπογεγραμμένος Δημότης του Δήμου : ……………………………………

Επώνυμο : ………………………………………………………………………

Όνομα : …………………………………………………………………………

Όνομα Πατρός : ………………………………………………………………..

Όνομα Μητρός : ………………………………………………………………..

Κάτοικος : ………………………………………………………………………

Τ.Κ.:  ……………  Τηλέφωνα : ……………………………………………….

Τόπος γέννησης :…………………  Ημερομηνία γέννησης : …………………

ΑΦΜ :   ………………………..    Δ.Ο.Υ. …………………………………….

 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

  1. Ότι από 01/01/2016 έως 31/12/2016 θα εισάγω στις Δημοτικές Βοσκές της/του Τοπικής/ων Κοινότητας/των τα παρακάτω ζώα:

 

α) αίγες (Γίδια)

β) Πρόβατα

γ) Βοοειδή

δ)………………….

  1. Λειβάδια και θέση που θα βοσκήσουν:

α)

β)

 

Ο
Αιτών/Δηλών

 

Συνημ.: Απόσπασμα Μήτρώου
Βεβαίωση Κτηνιάτρου