ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Λιδωρίκι, 16/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                Πρωτ.:  13034
Ταχ. Δ/νση: Ευπάλιο
Ταχ. Κώδ.: 33056
Πληροφορίες: Θεόδωρος Αργυρόπουλος
Τηλ.: 2634350031
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την εκτέλεση έργων από τα έσοδα του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα  Ιωάννη Κοντώση»

Ο Δήμος Δωρίδος θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχων για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση των παρακάτω έργων, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 45, του Ν. 4182/2013, με  ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού για κάθε έργο ξεχωριστά :

 1. «Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου – Σχολείου» Τ.Κ  Υψηλού Χωριού, προϋπολογισμού: 7.200 ευρώ με το Φ.Π.Α
 2. «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μεγάλης Βρύσης»  Τ.Κ Υψηλού Χωριού, προϋπολογισμού: 7.200 ευρώ με το Φ.Π.Α
 3. «Διαμόρφωση περιβάλλοντος  χώρου Αγίας Μαρίνας»  Τ.Κ  Υψηλού Χωριού, προϋπολογισμού: 7.200 ευρώ με το Φ.Π.Α
 4. «Τσιμεντόστρωση δρόμου από θέση Αγία Παρασκευή έως θέση Κοντολατεϊκα» Τ.Κ Υψηλού Χωριού, προϋπολογισμού: 19.000 ευρώ με το Φ.Π.Α
 5. «Επένδυση με πέτρα του τοιχίου από θέση Αγία Μαρίνα έως οικία Λύτρα» Τ.Κ  Υψηλού Χωριού, προϋπολογισμού: 13.000 ευρώ με το Φ.Π.Α

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε. να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις  24/11/2015 ημέρα  Τρίτη, υποβάλλοντας σχετική  σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στον κ. Θεόδωρο Αργυρόπουλο στο Ευπάλιο Γραφείο Εσόδων  του Δήμου Δωρίδος .

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων Έργων καθώς και Εμπειροτέχνες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
  • Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση  ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τηλέφωνο 2634350031, κ. Θεόδωρος Αργυρόπουλος.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ