ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για την εκτέλεση έργων)

  • Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Λιδωρίκι, 10.11.2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                     Αριθ.  Πρωτ.:  12804
Ταχ. δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδ.: 33053
Πληροφορίες: Γιάννης Σταθόπουλος
Τηλ.: 22663 50310
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την εκτέλεση έργων)

Ο Δήμος Δωρίδος θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχων για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω έργων, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, με  ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου:

Κ.Α. ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
25-7326.002 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κάμπου ΔΕ Ευπαλίου 12.000,00€
30-7323.026 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΤΚ Κάμπου ΔΕ Ευπαλίου 10.560,00€

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  Ε.Δ.Ε.  να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις  16/11/2015 ημέρα  Δευτέρα, υποβάλλοντας σχετική  σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων Έργων καθώς και Εμπειροτέχνες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
  • Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση  ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τηλέφωνο 22663 50310, κος Ιωάννης Σταθόπουλος.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ