Ανακοίνωση Διεξαγωγής Κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής

  • Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Λιδωρίκι, 14 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 11913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τις υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ) για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων δαπάνης από 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ έως 10.271,46 χωρίς ΦΠΑ, για το διάστημα έως 31-12-2015:

Γνωστοποιούμε ότι την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί κλήρωση (μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν – μαζί με υπάλληλο μηχανικό με τον αναπληρωτή του – την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης από 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ έως 10.271,46 χωρίς ΦΠΑ, για το διάστημα έως 31-12-2015:
Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη, ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεόδωρου Τσώνου στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης