ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  Ερατεινή 12/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ        Αριθ. Πρωτ.  11814
Κ.Α.: 20-7326.001
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:6.000,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δωρίδος πρόκειται να προβεί σε ανάθεση για την ετήσια «Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό». Προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την «Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό» του Δήμου Δωρίδος για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%)
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Παρασκευή 16/10/2015 και 14.00 στη διεύθυνση Δήμος Δωρίδος, Δ.Ε. Τολοφώνας, ΤΚ 33058 (Υπόψη: Γιάννη Σταθόπουλο, τηλ.: 22663 50310)
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τα παρακάτω:
1. Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.
2. Το γάλα θα παραδίδεται βάσει των τμηματικών παραγγελιών στην διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτές καθορίζονται από την ανάγκη κάλυψης τρεχόντων αναγκών, η οποία συνολικά για όλη τη συμβατική διάρκεια δε θα ξεπερνά τον ως άνω αναφερόμενο προϋπολογισμό.
3. Το γάλα που θα προμηθευτούμε θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
5. Ο Δήμος Δωρίδος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των προκηρυχθέντων υλικών. Μπορεί να προμηθευτεί μέρος αυτών όχι όμως λιγότερο του 50%. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του.

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ποινικές ρήτρες, κυρώσεις
Ο Δήμος Δωρίδος δικαιούται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:
1. Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Τα παραδιδόμενα υλικά έχουν ελαττώματα, δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.

Ο Δήμος Δωρίδος δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και ο Δήμος Δωρίδος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προμηθευτή και δύναται να εκτελέσει την προμήθεια με άλλους προμηθευτές με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Ο Δήμος Δωρίδος διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού του προμηθευτή από μελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισμός κηρύσσεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προμηθευτής τον απαλλάσσει των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας του Δήμου Δωρίδος παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προμηθευτή.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη συνολική χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιάννη Σταθόπουλο στο τηλ.: 22663 50310

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
• Τεχνικές Προδιαγραφές
• Οικονομική Προσφορά για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προμήθεια γάλακτος έτους 2015, για δικαιούχους εργαζομένους στο Δήμο Δωρίδος, σύμφωνα με:
• Την υπ. αριθ. 34042/96 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 77β/96).
• Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή Υπουργική απόφαση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας – Εγκύκλιο και σύμφωνα με τα κάτωθι γραφόμενα:
1. Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό πλήρες συμπυκνωμένο σε παχύρευστη μορφή (όχι σκόνη), με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση. Η προμήθεια αυτή θα είναι για ένα έτος και έχει υπολογιστεί για τους δικαιούχους εργαζόμενους ότι η υπηρεσία πρέπει να προμηθευτεί 2.787 λίτρα γάλακτος.
2. Η συσκευασία θα είναι των 410g καθαρού βάρους γάλακτος (ΕΒΑΠΟΡΕ), με ειδικό βάρος 1,03g , που με την προσθήκη σε αυτά από τους δικαιούχους 410g νερού, θα δώσει 820gr πλήρες γάλα.
3. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (11) μηνών εκτός ψυγείου. Επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml γάλακτος, δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά σε (g), ασβέστιο, φώσφορο, σε (mg), βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, ενέργεια σε (Kj) ή (Kcal).

Στοιχεία προσφοράς:
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου θα δίδονται υποχρεωτικά:
1. Το σχετικό δείγμα.
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, (prospectus) στην Ελληνικά γλώσσα.
3. Ο χρόνος παράδοσης κλπ πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά, για να μπορούν να αξιολογηθούν. Μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
4. Κατάλογος πωλήσεων παρομοίων ειδών στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

Γάλα κουτί 410g (ΕΒΑΠΟΡΕ)  

6.600

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ