Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Καυσίμων

 • Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ευπάλιο 2/10/2015

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 11404

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες: Π.Μηλιώνη

Τηλ: 26343 50015

Fax:  26340 51228

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος , του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δ. Δωρίδος και των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις     συναφών θεμάτων».
 2. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ.
 3. Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 4. Ν. 3463/ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύμφωνα με τα άρθρα 158 παράγραφος 1.δ, 209 παρ.5.
 5. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ .
 6. Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί Δικαστικής Προστασίας.
 8. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
 9. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ».
 11. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ει 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,   προμηθειών  και   υπηρεσιών»,   όπως  τροποποιήθηκε   με  την  οδηγία  2055/51/ΕΚ  της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
 13. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
  συναλλαγές».
 14. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και  της 204/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18).
 16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 17. Το Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013.
 18. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013».
 19. Το Ν. 4153/201313 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».
 20. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 , του Πρώτου ‘Αρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
 21. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α’).
 22. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
 23. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 157 – Εγγυήσεις)
 24. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013.
 25. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 26. Την με Α.Π. Π1/297/7-3-2014 Απόφαση «Εγκρίσεις – εντάξεις – τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2014».
 27. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 28. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 29. Την υπ’ αριθμ. 7/2015  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος.
 30. Την υπ’αριθμ. 98/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δωρίδος για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
 31. Την υπ’αριθμ. 69/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης , συνολικού ποσού  95.800,00€ για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών αναγκών καθώς και καυσίμων θέρμανσης, του Δήμου Δωρίδος
 32. Την υπ’αριθμ. 91/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
 33. Την υπ’αριθμ. 5/2015 απόφαση του  Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δ.Δωρίδος για την ψήφιση , ανάληψη και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού € 5.904,00 για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
 34. Το υπ’αριθμ. 3/8-5-2015  έγγραφο απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ.Δωρίδος.
 35. Την υπ’αριθμ.7/22-5-2015 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ.Δωρίδος.
 36. Την υπ’αριθμ. 156/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  Εγκριση πρακτικών άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών , έτους 2015.
 37. Το Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που συντάχθηκε στις 18-9-2015 που γνωμοδότησε για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , λόγω μη υποβολής προσφορών και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ,  με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 91/2015 απόφαση Ο.Ε. και 8864/11-8-2015 διακήρυξη του Δημάρχου Δωρίδος.

Επαναπροκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος , του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δ. Δωρίδος και των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για το έτος 2015 και  μέχρι την εξάντληση των προβλεπομένων ποσοτήτων,συνολικού προϋπολογισμού  125.317,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης  για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως πιστοποιείται από το Τμ. Εμπορίου Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.

Ακολουθούν οι όροι και προϋποθέσεις ,ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07.

1.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δευτέρα 12/10/2015 Ωρα 08:00πμ

 

Δευτέρα 2/11/2015

ΩΡΑ  14:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

1.2.1

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

– Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

– Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

–  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: – είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. – είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

1.2.2

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 2

Τεύχη δημοπράτησης.

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Μελέτη με αριθμ. 7/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»:

A) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

B)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ)  ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ε)  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2Α) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισμός.

Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 101.884,36 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 125.317,75 € ευρώ.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων

του έτους 2015.

Τα  υπό προμήθεια είδη είναι διαιρετά  και   χωρίζονται στις εξής ομάδες:

1η ΟΜΑΔΑ :ΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα

lt

Συνολική τιμή

1 Βενζίνη Αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85)

14.067

18.174,56
2 Πετρέλαιο Κίνησης

42.900

44.701,80

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης

15.243

12.194,40

Σύνολο

72.210

75.070,76

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23%

92.337,03

ΤΜΗΜΑ Β. Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δ. Δωρίδος
Περιγραφή είδους Ποσότητα

lt

Συνολική τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης

6.000

4.800,00

Σύνολο

6.000

4.800,00

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23%

5.904,00

 

ΤΜΗΜΑ Γ. Νομικά Πρόσωπα Σχολικών Μονάδων Αθμιας και Β  /θμιας Εκπαίδευσης
Περιγραφή είδους Ποσότητα

lt

Συνολική τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης

24.000

19.200,00

Σύνολο 24.000 19.200,00
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% 23.616,00

 

2η ΟΜΑΔΑ :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

A/A Περιγραφή Κωδικός CPV

Ποσότητα, lt

Ενδεικτική τιμή μονάδος, €/lt

Συνολική τιμή,  €

1 Λιπαντικά ΜΕΚ βενζινοκινητήρων

100

319,00

1.1 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 09211100-2

50

3,19

159,50

1.2 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 15W-40 09211100-2

50

3,19

159,50

2 Λιπαντικά ΜΕΚ πετρελαιοκινητήρων

300

1.150,00

2.1 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 09211100-2

100

3,00

300,00

2.2 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 09211100-2

100

3,00

300,00

2.3 Λιπαντικό MEK βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 09211100-2

100

5,50

550,00

3 Λιπαντικά διαφορικών – γραναζοκιβωτίων

60

244,00

3.1 Συνθετικό λιπαντικό γραναζοκιβωτίων SAE 75W/90 κατάλληλο για όλα τα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων. 09211400-5

20

6,80

136,00

3.2 Λιπαντικά  συστημάτων μετάδοσης κίνησης, SAE 10, SAE 30, SAE 50 09211400-5

40

2,70

108,00

4 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

300

755,00

4.1 Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό xydraulic HLP ISO VG 46 09211600-7

125

1,92

240,00

4.2 Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό xydraulic HLP ISO VG 68 09211600-7

125

1,92

240,00

4.3 Πολλαπλής χρήσης λιπαντικό  αυτόματων κιβωτίων και τιμονιών 09211600-7

50

5,50

275,00

5 Γράσα

10

35,00

5.1 Γράσσο γενικής χρήσης 24951000-5

10

3,50

35,00

6 Αντιψυκτικά αντιθερμικά

58

214,60

6.1 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα με οργανικά πρόσθετα έτοιμο προς χρήση 24961000-8

58

3,70

214,60

7 Διάφορα λειτουργικά υγρά

32

96,00

7.1 AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) 24957000-7

16

3,00

48,00

7.2 Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) 09211100-2

16

3,00

48,00

Σύνολο

860

2.813,60

Φ.Π.Α.

647,13

Συνολική δαπάνη

3.460,73

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της  προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω δύο ομάδες. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς  και ενώσεις  προμηθευτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενώσεις  προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 5

Περιεχόμενο Προσφορών – Δικαιολογητικά

 • Περιεχόμενο Προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[ (υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Οι προσφορές  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ’ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα . Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 • Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

α) Οι Έλληνες πολίτες:

1.Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  7 της  παρούσας  διακήρυξης.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχε­τικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας

3. Πιστοποιητικό της  αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:

Α)  πτώχευση,

Β)εκκαθάριση,

Γ) αναγκαστική διαχείριση,

Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

και επίσης  ότι δεν τελούν

Ε) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

Στ) υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης

Ζ) υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης   αναγκαστικής  διαχείρισης

Η) υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης   πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Α)για τους απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριο και επικουρικό.

Β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριο και επικουρικό για τους εργοδότες όταν είναι φυσικά πρόσωπα ,για τους εταίρους όταν πρόκειται για ΟΕ ,ΕΕ, ΕΠΕ  και για τα μέλη του Δ.Σ. όταν πρόκειται για ΑΕ.

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) , (4) και (5)  εκδίδονται με βάση την  ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστο­ποιητικό.

6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται:

– ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος και ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών και

-Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς  του δημο­σίου ή των  Ο.Τ.Α.

8. Υπεύθυνη  δήλωση  των  τυχόν συνεργαζόμενων πρατηρίων ότι αποδέχονται την συνεργασία και ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου.

9. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει ν’ αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου ν’ αξιολογηθούν.

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό έλεγχο από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου (παρ. 14 άρθρο 38 ΕΚΠΟΤΑ), αν και εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων καυσίμων.

Β) Οι αλλοδαποί:

1.Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό.

2.Απόσπασμα  ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής  αρχής της  χώρας εγκατάστασής  τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για  αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) , (4) και (5)  του παραπάνω εδαφίου (α).

Πιστοποιητικό της  αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους  στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις .

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και απόσπασμα ποινικού μητρώου των :

Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε..

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του ΔΣ για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Οι συνεταιρισμοί:

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Βεβαίωση εποπτεύουσας  αρχής  ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσει (3) ,(4) και (5)  του εδαφίου (α).

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή  που συμμετέχει στην ένωση.

2.   Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3.   Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.

Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.

β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  σε διαγωνισμούς  του δημόσιου ή των οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Η συνέπεια των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς  δηλώσεις κατά την παροχή πληρο­φοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

στ) Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων.

ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή τους, το εύρος της δραστηριότητάς τους και το κύρος τους.

η) Οι εμπορικές  επιδόσεις τους.

θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός  και το προσωπικό που διαθέτουν.

ι) Η παραγωγική δυνατότητα, σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη.

ία) Η ποιότητα των προϊόντων τους.

ιβ) Η τεχνική δυνατότητα για τη συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών.

2.         Για την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή να μη γίνει αποδεκτή αυτή, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή ενός άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχει­ρήσεων τους.

Β) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών  για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία γ κατηγορίας και αντίγραφα της δήλωσης Ε3 για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας  κατά τις  τρεις (3) προηγούμενες του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις.

Γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων , καθώς και του κύκλου εργασιών τους , που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια  είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους , διεξαγωγής του διαγωνισμού  οικονομικές χρήσεις.

Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει  την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που  έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Δ) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).

Ε) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης

Ζ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα  από την οποία να προκύπτουν οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι και επικουρικοί) στους οποίους είναι ασφαλισμένοι το προσωπικό θεωρημένη από αρμόδια  αρχή.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες  Δηλώσεις) Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Δωρίδος, Δημαρχείο Ευπαλίου ΤΚ 33056 Ευπάλιο (Τμήμα Προμηθειών) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

 • Τεχνική Προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία..

 • Οικονομική Προσφορά

Στον (υπο)φάκελο  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

ΑΡΘΡΟ 6

Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις – Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές

1. Ο  προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις  διευκρινίσεις  που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού.

4. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια  ειδών καυσίμων και λιπαντικών. Δηλαδή  δεν θα γίνονται αποδεκτές  οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα είδος καυσίμου.

5. Προσφορές που θέτουν  όρο αναπροσαρμογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας  ή σε περίπτωση παράτασής τους απορρίπτονται.

6. Με την  υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο  προσφέρων  είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει μελετήσει  όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

8. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της  προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω δύο ομάδες

ΑΡΘΡΟ 7

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνο­δεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική.

Ως εγγυήσεις θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα:

α) Οι εγγυητικές  επιστολές ,

β) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου        και

γ) Τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης  υπέρ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτής είναι διαμορφωμένο με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ειδικό­τερα, ως προς  τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου ισχύουν τα παρακάτω:

αα) Οι τίτλοι τους γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ββ)Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ περιπτώ­σει κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση τους στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης και

γγ) Η επιστροφή τους γίνεται με παραλαβή αυτών από το δικαιούχο ή εξου­σιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλα­βής

2. Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό

2.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος  για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α  ήτοι 2.037,69 ευρώ για το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης: ή για κάθε ομάδα τα αντίστοιχα ποσά : για τα καύσιμα 1.981,41  ευρώ , και για τα λιπαντικά 56,27 ευρώ.

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4 ) μήνες  από την επόμενη  της διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσο­στού 5%.

Η εγγύηση που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης    εγγύησης καλής  εκτέλεσης  και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις  των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επι­στρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της  κατακύρωσης.

2.3 Οι εγγυήσεις  ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1.Την ημερομηνία έκδοσης.

2.Τον εκδότη.

3.Τον Δήμο Δωρίδος

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8.Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος  της  διαιρέσεως και διζήσεως.

9.Ότι το ποσό της εγγύησης  τηρείται στη διάθεση του Δήμου Δωρίδος

και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς  (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Την ημερομηνία λήξης  ισχύος της εγγύησης.

Ότι ο εκδότης της εγγύησης  υποχρεούται να προβεί στην παράταση της

Ισχύος της  εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.

Το  σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

2.4. Προσφορές χωρίς  εγγύηση ή χωρίς  την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης

Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης , το ύψος της οποίας  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που  περιβάλλονται , πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

(1)         Την ημερομηνία έκδοσης.

(2)         Τον εκδότη.

(3)            Υπέρ του φορέα με τον οποία υπογράφεται η σύμβαση (Δήμος Δωρίδος , Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού κλπ)

Τον αριθμό της εγγύησης.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται  η εγγύηση.

Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη.

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος  της  διαιρέσεως και διζήσεως.

(9)Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου  Δωρίδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις  (3) ημέρες από τη απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

α. Την ημερομηνία λήξης  ισχύος της εγγύησης.  Ο χρόνος ισχύος  της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος  από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης , κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παρα­λάβει τα είδη, πλέον δύο (2) μήνες ήτοι ισχύς επτά (7) μηνών.

β.  Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης θα ζητηθεί από την υπηρεσία με έγγραφο της πριν τη λήξη της αρχικής εγγύησης καλής εκτέλεσης παράταση αυτής.

3.4. Οι εγγυήσεις των περιπτώσεων α  και β  της παρ. 3. 2 επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα­λαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4. Στην περίπτωση ένωσης  προμηθευτών οι παραπάνω εγγυήσεις  περιλαμβά­νουν επί πλέον και τον όρο ότι αυτές καλύπτουν τις  υποχρεώσεις όλων των μελών.

5. Όπως οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος  χαρτοσήμου, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 8

Τιμές Προσφορών – Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.

– Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

– Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης,  του κάθε είδους καυσίμου  την ημέρα παράδοσής του , όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης  Εμπορίου της Π.Ε. Φωκίδας.

Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα καύσιμα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 1% για την αμόλυβδη βενζίνη. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,292-(1,292χ0,01)=1,279.

ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια  ειδών καυσίμων . Δηλαδή  δεν θα γίνονται αποδεκτές  οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα είδος καυσίμου.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσφέρει ίδιο  ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

ΆΡΘΡΟ 9

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική προσφορά» . Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

– Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του , όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Π. Ε. Φωκίδας.

– Ισότιμες (ως προς την οικονομική προσφορά), θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης  επί τοις % και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

– Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.         Η  Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας  σύμφωνα με το άρθρο  21 αξιολόγηση των προσφορών.

β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας,  όταν έχει  γίνει  κατακύρωση  της προμήθειας,   σύμφωνα   με  την περίπτωση  α  της παραγράφου αυτής.

2.          Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α. Τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Στη περίπτωση αυτή αρμόδιο είναι το Δημοτικό συμβούλιο το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου  για την αξιολόγηση οργάνου άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

β. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

ΑΡΘΡΟ 13

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί (άρθρο 22 του ΕΚΠΟΤΑ) με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 15

Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, για τυχόν αίτηση άσκησης ανάκλησης σύμφωνα με το 2ο άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 16

Σύμβαση

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το κάθε φορέα  η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα και την ποσότητα.

δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί και η χαμηλότερη τιμή .

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού .

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίμου και λιπαντικού.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος,  εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσειςή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι έως 31-12-2015 και μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων.

ΆΡΘΡΟ 17

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

1. Εφόσον   κριθεί  απαραίτητη   η   διενέργεια   επιτόπιου   ελέγχου   στις   εγκαταστάσεις  του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.

2.          Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΆΡΘΡΟ 18

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2015 , με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης μέχρι  την κάλυψη του  συμβατικού ποσού, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το δήμο άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής:

Για όλα τα είδη καυσίμων  και τη διάθεσή τους  για τις  ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος  λόγω της απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και τη μη δυνατότητα του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες πετρελαίου κίνησης & βενζίνης, η τμηματική παράδοση του πετρελαίου κίνησης, της βενζίνης super και της αμόλυβδης θα γίνεται από αντλία  στο πρατήριο του αναδόχου που θα βρίσκεται στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και σε περίπτωση που ο ανάδοχος βρίσκεται εκτός της  έδρας  των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου είναι υποχρεωμένος να διαθέτει συνεργαζόμενο πρατήριο καυσίμων στην έδρα των Δ.Ε. του Δήμου.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στις δεξαμενές κατανάλωσης του Δήμου ή του αντίστοιχου Νομικού Προσώπου.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών θα πρέπει :

Α) Εγγράφως ή με φαξ να ειδοποιεί την υπηρεσία και  να ορίζει επακριβώς την ημερομηνία παράδοσης σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει  την προθεσμία των δύο (2) επιπλέον εργάσιμων ημερών.

Για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε θέμα που προκύπτει  να συνεννοείται με τον υπεύθυνο του Γρ. Κινήσεως οχημάτων ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη των όσων περιγράφονται στο άρθρο 4.

ΆΡΘΡΟ 19

Παραλαβή των καυσίμων

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων , λιπαντικών  και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και γίνεται ξεχωριστά για κάθε φορέα.

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και λιπαντικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων και των λιπαντικών . Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο και στα ΝΠ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής  αρχίζει   από   την   ημερομηνία   πραγματικής   προσκόμισης   των   καυσίμων  χωρίς   να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο και τα ΝΠ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που οι Επιτροπές Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και των ΝΠ και εκδίδεται για  αυτό σχετική απόφαση  του Δημοτικού   Συμβουλίου   και Διοικητικών Συμβουλίων με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  το Δήμο και ΝΠ αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκες  του Δήμου και των ΝΠ εκδίδουν δελτία εισαγωγής των ποσοτήτων του  κάθε είδους καυσίμου  και εγγραφής του στα  βιβλία τους,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η πληρωμή  του προμηθευτή.   Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

5. Ανεξάρτητα   από   την   αυτοδίκαιη   παραλαβή   και   την   πληρωμή   του   προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α. Το καύσιμο και το λιπαντικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το καύσιμο και το λιπαντικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο και ΝΠ. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 20

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 4 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση   κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,   αντίστοιχα,   εφόσον  ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 21

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των καυσίμων,   με  απόφαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου   ύστερα  από γνωμοδότηση  της  Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων καυσίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα καύσιμα, πέραν του προστίμου, τα καύσιμα καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επιστροφή των καυσίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των καυσίμων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΆΡΘΡΟ 22

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Με την ίδια  διαδικασία,  ο προμηθευτής κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΆΡΘΡΟ 23

Εγγυήσεις ποιότητας

1.  Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα και λιπαντικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος.

2. Ο  Δήμος  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,   τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν  διαπιστώσει  ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε   (5)   εργάσιμες   ημέρες,   αφότου   διαπιστωθεί  παράβαση   των   παραπάνω   διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο,  το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν  ο  προμηθευτής   καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλου   καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 24

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε   τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες   από κάθε τμηματική παράδοση , αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του προμηθευτή. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  ελέγχου του Δήμου και των ΝΠ.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) “Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 25

Λύση – Καταγγελία Σύμβασης

Ο Δήμος Δωρίδος και τα ΝΠ δικαιούνται να καταγγείλουν τις Συμβάσεις σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί τις συμβάσεις με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτές, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας

β) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Δωρίδος και των ΝΠ

γ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα.

ΑΡΘΡΟ 26

Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ και των ΝΠ , ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης του, ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ και τα ΝΠ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ και των ΝΠ , ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ και των ΝΠ . Δεν δεσμεύει το ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ και τα ΝΠ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, οι Επιτροπές Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από το ΔΗΜΟΥ  ΔΩΡΙΔΟΣ και των ΝΠ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 27

Δαπάνες

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα  με την αρ  11/2010  εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 27754/28-06-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 1% φόρος εισοδήματος και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ, 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.

Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 28

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη)

1. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.

5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες καθώς , στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ