ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση έργων

  • Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΛΙδωρίκι, 25/9/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                             Πρωτ.: 10881

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδ.: 33053
Πληροφορίες: Γιάννης Σταθόπουλος
Τηλ.: 22663 50310
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για την εκτέλεση έργων)

Ο Δήμος Δωρίδος θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχων για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω έργων, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου:

Κ.Α. ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30-7323.028    Τσιμεντοστρώσεις-Διαμορφώσεις οδών ΤΚ Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου 5.000,00€
30-7323.037    Δημοτική οδοποιία ΤΚ Ποτιδάνειας ΔΕ Ευπαλίου 5.510,57€
30-7333.008    Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ΤΚ Τολοφώνος ΔΕ Τολοφώνος 6.890,00€
30-7333.010   Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΤΚ Τολοφώνος 7.000,00€
30-7323.036   Δημοτική οδοποιία ΤΚ Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου 1.202,04€
30-7333.003   Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου προς Νεκροταφείο ΤΚ Τριστένου ΔΕ Βαρδουσίων 2.706,00€
30-7326.002   Κατασκευή νέου μαντρότοιχου από οικία Νικ. Γκάνου ως Ζωής Γκάνου ΤΚ Κερασιάς ΔΕ Βαρδουσίων 4.383,00€

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 29/9/2015 ημέρα Τρίτη, υποβάλλοντας σχετική σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων Έργων καθώς και Εμπειροτέχνες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
• Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22663 50310, κος Γιάννης Σταθόπουλος.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ