Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Σεπτεμβρίου 2015

  • Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι,  18 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.:   10496

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  2. 2. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων (Τρίστενο, Αρτοτίνα) Δ.Ε. Βαρδουσίων» και αριθ. μελέτης 22/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
  3. 3. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 11/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΩΝ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
  4. 4. Τριμηνιαία έκθεση (Β΄ τριμήνου 2015) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  5. 5. Προσωρινή Αναστολή της υπ’ αριθ. 2/2015 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) του κ. Σκρέκα Ευθυμίου του Αριστείδη σε χώρο τοποθέτησης: Επί του Αιγιαλού & Παραλίας στην θέση Χιλιαδού Τ.Κ. Μανάγουλης της Δ.Ε. Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
  6. 6. Προσωρινή Αναστολή της υπ’ αριθ. 3/2015 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) του κ. Τσιγάρα Βασιλείου του Ιωάννη σε χώρο τοποθέτησης: Επί του Αιγιαλού & Παραλίας στην θέση Χιλιαδού Τ.Κ. Μανάγουλης της Δ.Ε. Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
  7. 7. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τέλη ύδρευσης. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
  8. 8. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της εργασίας με τίτλο: «Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων που αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδου Τ.Κ. Μαλαμάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
  9. 9. Διάλυση της σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από Νήσο Τριζόνια Δ.Ε. Τολοφώνος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ