Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18 Μαΐου 2015

  • Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22660 22066
FAX: 22660 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 11 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 4887

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 18 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων επί του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Δωρίδος των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2.Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3.Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2015), αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)
5.Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
6.Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης απασχόλησης (ναυαγoσωστών και προσωπικού πυρασφάλειας) στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
7.Ορισμός αναπληρωτή του τακτικού μέλους του Δήμου Δωρίδος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
8.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΛΑΙΑΣ», με αριθ. μελέτης 1/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 2/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
10.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 3/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 4/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΩΣ ΔΕΝΤΡΑ Τ.Κ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12.Λήψη απόφασης συμβιβασμού επί αγωγής αποζημίωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
13.Αίτηση της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Ε.Ε.- ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΗ Μ. – ΞΗΡΟΣ Η. & ΣΙΑ περί τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης μισθώματος εκτάσεως 71.657 στρ/των στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ. Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ