ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Λιδωρίκι 24 Μαρτίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    Αριθ. πρωτ. 2997

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

 

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

 

προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ε. Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, στην Τ.Κ. Λιδωρικίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 260 τετραγωνικών μέτρων και άνω, σε ένα έως δύο το πολύ επίπεδα, να βρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Λιδωρικίου Δ.Ε. Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος και η πρόσοψή του να εφάπτεται σε  κεντρικό αμαξιτό δρόμο καθώς  και να έχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

Επίσης πρέπει να διαθέτει:

–  Ασανσέρ επικοινωνίας, εφ’ όσον είναι σε δύο επίπεδα.

–  Εσωτερική ή εξωτερική σκάλα επικοινωνίας, εφ όσον είναι σε δύο επίπεδα.

–  Δύο τουλάχιστον τουαλέτες, μία γυναικών και μία ανδρών.

–  Μία τουαλέτα για ΑΜΕΑ

–  Μία αποθήκη επιφανείας 15 τ.μ. περίπου.

–  Μικρή κουζίνα 1,50-2 τ.μ..

–  Κεντρική θέρμανση που να καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου.

– Εγκαταστάσεις ψύξης (κλιματιστικά) που να καλύπτουν όλους τους χώρους του κτιρίου.

– Δυνατότητα κάλυψης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον θέσεων για γραφεία, με την υποδομή για ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή δικτύωση (intranet, internet κλπ).

– Ειδικές κατασκευές (πόρτες ασφαλείας, συναγερμός κλπ)

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής & πως το ακίνητο πληρεί τους όρους, συμβόλαια ιδιοκτησίας ακινήτου, οικοδομική άδεια ακινήτου) κατατίθενται στο Δήμο (υπηρεσία πρωτοκόλλου) εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης  και στη συνέχεια η υπηρεσία πρωτοκόλλου τις αποστέλλει στην επιτροπή καταμέτρησης – εκτίμησης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η  οποία (επιτροπή) είναι & η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  & τους όρους αυτής παρέχονται από υπαλλήλους του Δήμου Δωρίδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της έδρας του Δήμου στο Λιδωρίκι (Δήμος Δωρίδος 330 53 Λιδωρίκι) & στα τηλέφωνα: 2266350110 – 118  FAX: 22660 22390. Αντίγραφο της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ1ΦΗΩ9Ζ-ΙΟΓ)  χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης