ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπλαση χώρου Βρύσης «Δέση» Τ.Κ. Κριατσίου» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)Μέτρο 322.

  • Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπλαση χώρου Βρύσης «Δέση» Τ.Κ. Κριατσίου» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)Μέτρο 322.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου μας, πετύχαμε την ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση χώρου Βρύσης «Δέση» Τ.Κ. Κριατσίου» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 322 με την 23957/13-02-2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης –Περιβάλλοντος & Ενέργειας –Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. –Μονάδα Β3.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) με Κωδικό ΣΑ 282/8 και Δικαιούχο τον Δήμο Δωρίδος.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπλαση του χώρου της βρύσης εντός του οικισμού Κριατσίου καθώς και τις προσβάσεις (πεζόδρομοι) σε αυτή. Ο χώρος θα επιστρωθεί με φυσικές πέτρινες πλάκες, θα αποκατασταθούν παλαιές λιθοδομές και παλαιοί τοίχοι, θα επιστρωθούν οι πεζόδρομοι-προσβάσεις στο χώρο της βρύσης και θα κατασκευασθούν καθιστικά.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 05/02/2015 έως την 31/12/2015.
Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της Πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 125.000,00 ευρώ εκ των οποίων 23.373,98 αποτελούν τον Φ.Π.Α. 23%.

Από το
Γραφείο Τύπου
και Επικοινωνίας του Δήμου