ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

  • Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι 27/1/2015
Αρ. Πρωτ.:862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. To – με αριθμό πρωτοκόλλου 1302/20.1- έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» MIS 311498
5. Toν Ν. 4257/14.4.2014 (άρθρο 61) , τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987,των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α΄116), της παρ.2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄84) (για επιτροπές παραλαβής από δημοτικούς συμβούλους)
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» MIS 311498.

Γνωστοποιούμε ότι την 30η Ιανουαρίου 2015 ,ημέρα Παρασκευή , ώρα 09:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση(μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) για την ανάδειξη του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν -μαζί με υπαλλήλους- την ανωτέρω επιτροπή .
Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Κωνσταντίνου Κρικέλα στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού)και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Ο Διευθυντής Διοικητικού
Γουργουλέτης Επαμεινώνδας