Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

 • Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2015

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ Μανάγουλη,
Έδρα: ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΩΡΙΔΟΣ
Τηλ.& φαξ: 26340- 71 278

30/12/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 295
e-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

 

Ο    Τ.Ο.Ε.Β.  ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ, σύμφωνα με την 58/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού,     α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ότι πρόκειται να προσλάβει ένα άτομο πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (κατά σειρά προτίμησης: Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής ή Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου του Οργανισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση στον χειρισμό Η/Υ. Θα ληφθούν υπόψη η τυχόν εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας. Θα προτιμηθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η που έχει μόνιμη κατοικία σε Τοπική Κοινότητα της περιοχής ευθύνης του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 5μηνη με ημ/νία έναρξης την 1η Φεβρουαρίου 2015 και με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.

Κατώτατο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο.

Οι αποδοχές θα είναι αυτές που προβλέπονται από το ν. 4024/11 και την ΚΥΑ 2/13917/0022/17-2-2012  των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ενιαίο Μισθολόγιο).

ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ

 1. Οι καταδικασθέντες για κακούργημα και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

 2. Οι καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη  εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.

 3. Οι υπόδικοι δια τελεσιδίκου βουλεύματος επί των ανωτέρω.

 4. Οι τελούντες υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Σχετική έντυπη αίτηση – δήλωση (την χορηγεί ο Οργανισμός) στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας, ο τόπος κατοικίας, η τυχόν εμπειρία, η  γνώση ξένης γλώσσας και η οικογενειακή κατάσταση.

 2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη των ανωτέρω κωλυμάτων για την πρόσληψη (έντυπο χορηγεί ο Οργανισμός ).

 3. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της πιστοποιημένης γνώσης χειρισμού Η/Υ, (επικυρώνονται και από τον Οργανισμό, εφόσον προσκομισθούν τα πρωτότυπα).

 4. Βεβαίωση του οικείου Δήμου για τη μόνιμη κατοικία του/της υποψηφίου.

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος/η.

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος/η.

Σημείωση: Για οποιοδήποτε άλλο προσόν ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο γραφείο του Οργανισμού από 07/01/2015 μέχρι και 16/01/2015 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00-13:00.

Εάν εντός της προθεσμίας δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ο/η υποψήφιος/α δεν θα καταταχθεί.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ

 

Καραμπάρπας Βασίλειος