Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

  • Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Λιδωρίκι 5 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 16808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών:
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων, έτους 2015 ( άρθρο 15 Π.Δ. 171/87)
Ε. Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2015.

Γνωστοποιούμε ότι την 10η Δεκεμβρίου 2014 ,ημέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κατωτέρω επιτροπές (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) :
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, έτους 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων, έτους 2015 (άρθρο 15 Π.Δ. 171/87)
Ε. Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2015.

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε, ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Kων/νου Κρικέλα στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Διοικητικού)και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής
Επαμεινώνδας Γουργουλέτης