Πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 8η Δεκεμβρίου 2014

 • Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 4 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16806

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 8 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρία του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Ν. 4071/2012, για την έγκριση του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε., για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού, και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση βωξίτη στη θέση Βλαχοθανάση Β1-Β2-Β3. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 3. Τριμηνιαία έκθεση (Γ΄ τριμήνου 2014) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για την Επιτροπή παρακολούθησης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2014 – 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 6. Αποζημίωση Προέδρων Δ.Σ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.) και Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 7. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Δελφών και Δήμου Δωρίδος, για τον σχεδιασμό, δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης του ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών πολιτικής προστασίας και συντήρησης – εκχιονισμού του οδικού δικτύου και των χειμάρρων στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Ευπαλίου» (Αριθ. μελέτης 9/2013). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 9. Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 10. Έγκριση 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς ελαιώνα Ερατεινής». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων για τα έτη 2014 και 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 12. Αίτηση κ. Σκαντζή Ζωής συζ. Γεωργίου για κατασκευή πεζοδρομίου, με δικά της έξοδα, μπροστά στην οικία της στην Τ.Κ. Σεργούλας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 13. Διαγραφή τελών αποχέτευσης από συμπληρωματικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 14. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 15. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 16. Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης, για το από 01-01-2015 έως 31-12-2015 χρονικό διάστημα (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 17. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου (Τ.Κ. Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστηρακίου) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 18. Δεύτερη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» (Αριθ. μελέτης 12/2013). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» (Αριθ. μελέτης 21/2013). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 20. Παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα δύο (2) δωματίων του Α΄ ορόφου του παλαιού Δημαρχείου Ερατεινής στον Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό Σύλλογο Απανταχού Ερατεινιωτών «Η ΕΡΑΤΩ». (Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος κα Σπυροπούλου Παναγιώτα)
 21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 22. Έγκριση της με αριθ. 30/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ., που αφορά τον έλεγχο ακτινοβολίας κεραίας του ΟΤΕ στην Τ.Κ. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 23. Έγκριση της με αριθ. 31/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ., που αφορά την ασφαλή διέλευση πεζών στον παραλιακό πεζόδρομο της Τ.Κ. Μαραθιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 24. Έγκριση της με αριθ. 32/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ., που αφορά αιτήματα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας για κλάδεμα δέντρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ