Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης

  • Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Λιδωρίκι 25 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 16243
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος (για το υπόλοιπο του έτους 2014), έργο της οποίας είναι α) η διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών Υπηρεσιών , β) η υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Γνωστοποιούμε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2014 ,ημέρα Δευτέρα , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή (μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής).

Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Κωνσταντίνου Κρικέλα στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δ. Δωρίδος).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής
Επαμεινώνδας Γουργουλέτης