Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, 29 Σεπτεμβρίου 2014

  • Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 25 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 13584

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος». (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα. Σπυροπούλου Παναγιώτα)
2.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραχάλιος Δημήτριος)
3.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
4.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
6.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
7.Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
8.Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωργαφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
9.Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
10.Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
12.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
13.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87), για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
14.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80), για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
15.Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
16.Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης, για το από 01-09-2014 έως 31-12-2014 χρονικό διάστημα (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
17.Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία για το από 01-09-2014 έως 31-08-2019 χρονικό διάστημα (άρθρου 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
18.Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή Μισθωμένων Ακινήτων του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
19.Συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του κληροδοτήματος Ιωάννη Κοντώση και ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή συμβάσεων και λοιπών νομικών εγγράφων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
20.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος Περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
21.Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους στην ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
22.Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
23.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Κ.Π.Χ.Ε.Ο.) Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
24.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δωρίδος (άρθ. 13 Ν. 3013/2002). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
25.Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
26.Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
27.Αποδοχή πίστωσης ποσού 61.500,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση της Πράξης ‘’Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Δωρίδος’’, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014, ψήφιση της πίστωσης και καθορισμός τρόπου διενέργειας – εκτέλεσης της Πράξης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
28.Αποδοχή Συμφώνου Όρων Ένταξης με αριθ. πρωτ. 3241/12-08-2014 «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Δωρίδος», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
29.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Τολοφώνος – Καλλιθέας Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. Μελέτης 15/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
30.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Βαρδουσίων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ