Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2 Ιουνίου 2014

  • Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 29 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 7801

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 2 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην Τ.Κ. Σεργούλας της Δ.Ε. Ευπαλίου στον κ. Σκρέκα Ευθυμίου του Αποστόλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
2.Παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, σε ναυταθλητικό σύλλογο Γλυφάδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
3.Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.283,90€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ – Πολιτική προστασία 2014), αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
4.Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης (πρόσληψη ναυαγωσωστών και προσωπικού πυρασφάλειας) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
5.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση μνημείου Τ.Κ. Παλαιοξαρίου Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνος» με Αριθ. Μελέτης 1/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων» με Αριθ. Μελέτης 8/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8.Εισήγηση για έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Διακοπίου – Στίλιας – Δωρικού και Πεντάπολης Δ.Ε. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9.Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ