Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουλίου 2014

  • Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 9 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 9903

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση «Χιλιαδού», Τ.Κ. Μανάγουλης, του Δήμου Δωρίδος, της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

2.Έγκριση και παραλαβή υδραυλικής μελέτης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοξαρίου Δ.Ε. Ευπαλίου, με αριθ. Μελ. 5/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

3.Είσοδος βοοειδών ετεροδημοτών σε δημοτικούς βοσκοτόπους της Τ.Κ. Τρικόρφου, χωρίς άδεια. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
4.Αποδοχή και έγκριση επίστρωσης χωματόδρομου στη νήσο Τριζόνια από ιδιώτη με ίδια έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στις ομάδες Διαχείρισης και Εποπτείας του Δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Δήμου Δωρίδος για επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης Μπλε κάδων σε όλο το Δήμο μέχρι τέλος του 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
7.Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) της κ. Μπίτη Βιολλέτας του Ιωάννη σε χώρο τοποθέτησης : Χ.Θ 61+000 της Ε.Ο Ιτέας – Ναυπάκτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9.Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10.Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης υδραυλικής του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Μαλανδρίνου – Φυλακών Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ