ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι  12 Μαρτίου  2014

Αρ. Πρωτ.  3694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος (έτος 2014), έργο της οποίας είναι α) η διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών Υπηρεσιών , β)  η υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Γνωστοποιούμε ότι την 19η Μαρτίου 2014 ,ημέρα Τετάρτη , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού  του Δήμου Δωρίδος,  Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεοδώρου Τσώνου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης