Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Δεκεμβρίου 2013 B

  • Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 24 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 17844

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος (ΝΠΔΔ) οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
2.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος, με τον αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρου ως πολυσύχναστου ή μη, για να θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση (άρθρου 1 παρ. 1γ Π.Δ. 23/2000). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
3.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014. (Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ.)
4.Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2014. (Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ.)
5.Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης, για το έτος 2014. (Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ