ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Τολοφώνος

  • Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες: Τραχανάς Κώστας
Τηλ: 2266350114
Fax: 2266022390

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος ΔΩΡΙΔΟΣ Ν.Φωκίδας, διακηρύσσει την με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Τολοφώνος» Α.Μ. 1/2013, προϋπολογισμού μελέτης 44.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Η υπάρχουσα πίστωση ενεγράφει στον Κ.Α. 30-7323.017 του σκέλους των εξόδων και ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ με το ΦΠΑ και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 5 Ν.3669/08), την 22η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Λιδορίκι.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη του ΜΕΠ εντός ή εκτός νομού και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α1 ή Α2 ή 1η τάξη του ΜΕΠ εντός ή εκτός νομού
Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΠΕ Φωκδας
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 712,00€ που θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (Δ.Ε.Λιδορικίου) μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη (τηλέφωνο για πληροφορίες 2266350114, κ. Τραχανάς Κώστας)

Η δημοσίευση της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ