Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος

  • Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα
Τηλ: 2634350040
Fax: 2634051228
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

«Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Ο Δήμαρχος Δωρίδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος, συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 16/10/2013, ώρα 10.30 π.μ., αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση: Γραφεία Δήμου Δωρίδος, Δημαρχείο, Ερατεινη, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ9Ζ-5Ρ9, των τεχνικών προδιαγραφών και των υποχρεώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Δωρίδος, Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου τηλ. 26340350018 & 2634350040 & 2634350012, αρμόδιος Ευστρατίου Άννα, Ανδρεόπουλος Ιωάννης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης

κατεβάστε το σχετικό αρχείο