Οικονομική ενίσχυση οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος

  • Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Η καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα, αποφασίσθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης – Πρόνοιας και Οικονομικών.
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Σε 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Σε 300 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.
Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό της οικογένειας από κάθε πηγή.
Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:

  1. Αίτηση του δικαιούχου
  2. Βεβαίωση του Δημάρχου από την οποία θα προκύπτει η επί 2ετία συνεχής διαμονή του δημότη σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους για το οποίο ζητά την ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό) και εάν δεν έχει γίνει η εκκαθάριση αντίγραφο της δήλωσης (Ε1)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2634-350027