Ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Δωρίδος

  • Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ευπάλιο 23.07.2013
Αριθ. Πρωτ. 9.965

Ταχ.Δ/νση : Ευπάλιο
Πληροφορίες: Σκαντζής Δημήτριος
Τηλ: 2634350016
Fax: 2634051228

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κάνουμε γνωστό στους οφειλέτες του Δήμου μας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.3463/2006, παρέχεται η δυνατότητα διευκολύνσεων τμηματική καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και προκύπτουν από το αρχείο της υπηρεσίας μας, αν συντρέχουν στα πρόσωπα των οφειλετών λόγοι οικονομικής αδυναμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διευκολύνσεις τμηματικών καταβολών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέχρι και την 30/8/2013 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλομένων με κάθε νόμιμη ενέργεια κατά περίπτωση.

Ο Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Οικονομικού Τμήματος
Ξενοφ. Δ. Χασούρας