Έκδοση βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ

  • Κυριακή, 02 Ιουνίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αθήνα, 30-05-2013
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ: κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
ΚΟΙΝ.: Περ/κά Υποκ/ματα ΟΓΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση (οικοδομικού έτους 2013) έχει τεθεί σε λειτουργία από 28-05-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, θα εκτυπώνουν απευθείας, οι ίδιοι, τις βεβαιώσεις καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μεταβαίνοντας σε ειδική παραπομπή «εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση» (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.

Για την έκδοση της βεβαίωσης καταβολής εισφορών, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:
● τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
● τον Α.Μ. ΟΓΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΟΓΑ)
● τον Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που ο Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης από τον ιστότοπο του ΟΓΑ και ο ασφαλισμένος θα πρέπει για την
εκτύπωση να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα του Α.Μ.Κ.Α. ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ) και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του
(φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

Επίσης, οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν εκδίδονται από τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει γίνει πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας.
Σημειώνουμε, ότι στις περιπτώσεις εργατών γης για τις οποίες, λόγω μη ταυτοποίησης των Μητρώων Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με το Αρχείο Εργοσήμου (π.χ. λανθασμένος ΑΜΚΑ), δεν έχουν ενημερωθεί τα Μητρώα Ασφαλισμένων με τις παρακρατηθείσες εισφορές μέσω εργοσήμου έτους 2012, θα πρέπει να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδια Περιφερειακά Υποκαταστήματα) για την έκδοση συμπληρωματικής βεβαίωσης για φορολογική χρήση.

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση των βεβαιώσεων παρέχονται στην εγκύκλιο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ αριθ. 2 /2012.

Η Προϊσταμένη του Κλάδου
Ελένη Τζουτζούκου